Organizacja

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą publiczną powołaną Uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XIX/172/2012

Organem prowadzącym szkołę /od 1.01.2018r./  jest Gmina Czerwieńsk.

Nadzór pedagogiczny nad szkoła sprawuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Przedmiot działania Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku określa statut szkoły.

MAJĄTEK SZKOŁY

 1. środki trwałe : 779454,36
 2. wyposażenie : 321174,48
 3. zbiory biblioteczne: 19098,48
 4. inne ( wartości niematerialne i prawne): 37024.56

ORGANY SZKOŁY

 1. Dyrektor Szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców w składzie:
  • Przewodniczący: Małgorzata Jóźwiak
  • z-ca przewodniczącego :
  • członek :
 4. Samorząd uczniowski w składzie:
  • Opiekun Samorządu : mgr Krzysztof Kaczmar
  • przewodniczący: Szymon Jaszczurowski
  • z-ca przewodniczącego :
  • skarbnik:
  • członek:
  • członek: