Przetargi

Załącznik nr 2

REGULAMIN UDZIELANIA

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREK MOWA

W ART.4 PKT 8 USTAWY PZP

 

                                                                                                                           Czerwieńsk, dnia 28.11.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2014

 

  I.   ZAMAWIAJĄCY

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

Ul. Małoszkolna 2   66-016  Czerwieńsk

NIP:  9730558742,   REGON:  977933319

 

 II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń piwnicznych w LO w Czerwieńsku.
  2. Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia:

Montaż ścian z płyty re gipsowej, malowanie pomieszczeń, tynkowanie i gipsowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach i na korytarzach, wymiana oświetlenia, usunięcie futryny drzwiowej i montaż poręczy na schodach. Wizji lokalnej i pomiarów można dokonać w szkole w godzinach 8.00 – 15.00       

 III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

                  Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 30.12.2014r.

 IV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

      Oferta powinna być:

- sporządzona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania

- opatrzona pieczątka firmową

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

  V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

            1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też  dostarczona

                osobiście na adres szkoły do dnia 12.12.2014r..

            2.Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej

            3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

            4.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę

            5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

                 dotyczących treści złożonych ofert

            6.  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.lo-czerwiensk.pl

   VI.  OCENA OFERT

                 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1. Cena – 100% …………………………………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

  VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

               O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem

               strony internetowej znajdującej się pod adresem www.lo-czerwiensk.pl

  VIII.  DODATKOWE  INFORMACJE

              Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły pod numerem telefonu 68 327-81-27

            oraz adresem email: sekretariat@lo-czerwiensk.pl


Pliki do pobrania:

  1. Oferta_druk.doc [32.00 KB]